Customer service hotline

Room 617, Suite A, Kineer International, No.226, Jinshui Road, Jinshui District, Zhengzhou, Henan, China
T: +86 371-55570805
CityOn. Zhengzhou Shopping Center, IT Department
Baiming An
Room 617, Suite A, Kineer International, No.226, Jinshui Road, Jinshui District, Zhengzhou, Henan, China
450000
BAn@zhengzhou.cityoncenter.com
T: +86 371-55570858
CityOn. Zhengzhou Shopping Center, Human Resource Department
Yuan Xie
Room 617, Suite A, Kineer International, No.226, Jinshui Road, Jinshui District, Zhengzhou,Henan, China
450000
T: +86 371-55570869
CityOn. Zhengzhou Shopping Center, Facility Department
Shengtao Xu
Room 617, Suite A, Kineer International, No.226, Jinshui Road, Jinshui District, Zhengzhou, Henan, China
450000
Sxu@zhengzhou.cityoncenter.com
T: +86 371-55570818